THẤY VÀ BIẾT CỦA NHƯ LAI

Thấy và Biết của Phật hay tiếng Tàu gọi là Tri Kiến Phật được Ngài tuyên bố trong bản kinh Kalaka thuộc Tăng Chi Bô Kinh như sau : “Như vậy, Như Lai là vị đã thấy những gì cần phải thấy, đã nghe những gì cần phải nghe, đã cảm nhận những gì cần cảm nhận, đã nhận thức những gì cần nhận thức nhưng KHÔNG CÓ TƯỞNG TƯỢNG về những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức, KHÔNG CÓ TƯỞNG TƯỢNG về những gì không được thấy, không được nghe, không được cảm nhận, không được nhận thức, KHÔNG CÓ TƯỞNG TƯỢNG về những gì cần thấy, cần nghe, cần cảm nhận, cần nhận thức, KHÔNG CÓ TƯỞNG TƯỢNG về người thấy, người nghe, người cảm nhận, người nhận thức” .
Lời tuyên bố tóm tắt này đã chỉ rõ : THẤY và BIẾT của bậc Thánh là SỰ THẬT, KHÔNG DO TƯỞNG TƯỢNG RA, còn THẤY và BIẾT của Phàm phu KHÔNG PHẢI SỰ THẬT MÀ DO TƯỞNG TƯỢNG RA theo bốn khía cạnh trên.
Kinh Pháp Môn Căn Bản, bản kinh xếp số 1 trong 152 bản kinh của Trung Bộ Kinh do Đức Phật thuyết giảng là nhằm chỉ rõ pháp môn căn bản của tất cả Pháp mà 45 năm Đức Thế Tôn đã khéo léo thuyết giảng nhằm mục đích là thay đổi THẤY và BIẾT, từ Thấy và Biết của Phàm phu là Tưởng Tri và Không Liễu Tri đối tượng thành Thấy và Biết của Bậc Thánh là Thắng Tri và Liễu Tri đối tượng. Hãy VĂN, hãy TƯ, hay TU để thấu đạt và thể nhập THẤY và BIÊT của Như Lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *