CÓ HAY KHÔNG CÓ KIẾP SAU

Nhiều người học Phật hiểu biết một chiều cho rằng, Đức Phật chỉ dạy có đời sau, có sinh tử luân hồi. Ai không tin có đời sau là Tà kiến. Người có Tà kiến không tin có đời sau thì chỉ chăm lo cho kiếp hiện tại, chỉ lo thoả mãn những ham muốn của kiếp hiện tại, và như vậy thì không có việc ác nào mà họ không làm. Người tin có kiếp sau thì sợ hãi quả dữ của kiếp sau nên kiếp này cố gắng làm lành lánh dữ để kiếp sau hưởng được quả lành.
Nếu chỉ thuyết giảng khẳng định có kiếp sau, có sinh tử luân hồi để cho đệ tử làm lành lánh dữ, tạo phước báu cho đời sau để đời sau sống tốt đẹp hơn thì Giáo pháp của Đức Phật ngang hàng với mọi tôn giáo khác, kể cả các tín ngưỡng dân gian. Các tôn giáo và các tín ngưỡng đều khẳng định, TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ KIẾP SAU vì các chúng sanh có Linh hồn bất sanh bất diệt, vì thế không thể có sự chấm dứt hiện hữu của Linh hồn, không thể có sự chấm dứt kiếp sau. Cái KHÁC THƯỜNG VÔ THƯỢNG trong Giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo léo thuyết giảng là Ngài đã khẳng định rằng : CÓ MỘT SỐ CHÚNG SANH CÓ KIẾP SAU VÀ CÓ MỘT SỐ CHÚNG SANH KHÔNG CÓ KIẾP SAU. Cụ thể là loại chúng sanh nào CÒN VÔ MINH VÀ HỮU ÁI thì hết kiếp sống này lại tiếp nối kiếp sống sau, loại chúng sanh nào KHÔNG CÒN VÔ MINH VÀ HỮU ÁI thì hết kiếp sống này không còn kiếp sau. Loại chúng sanh không có kiếp sau là các vị A La Hán đã đoạn tận Vô minh và Hữu ái, khi vị đó nhập diệt thì hình dung như ngủ say không mộng mỵ vĩnh viển, chấm dứt sự hiện hữu ở bất kỳ nơi đâu, với bất kỳ hình thức nào, chấm dứt kiếp sau.
Đức Phật không cổ vũ cho cuộc sống có kiếp sau, không tán thán con đường đi đến kiếp sau vì Ngài đã biết rõ, đó là Con Đường Đau Khổ, đưa đến Sinh Già Bệnh Chết, Sầu Bi Khổ Ưu Não. Ngài đã thuyết giảng, hiển thị, phân tích, chỉ dẩn rành mạch về cuộc sống không có kiếp sau, tán thán Con Đường Chấm Dứt Kiếp Sau, vì nó là Con Đường Chấm Dứt Khổ. Có thể diễn đạt Tứ Thánh Đế mà Ngài đã giác ngộ và tuyên thuyết bằng các ngôn từ khác : Đó là Bốn Sự Thật
1 – Sự thật về kiếp sau ( Sự thật Khổ, Bát Tà Đạo )
2 – Sự thật về nguyên nhân kiếp sau ( Nguyên nhân Khổ, Vô minh và Hữu ái )
3 – Sự thật về chấm dứt kiếp sau ( Khổ Diệt, Vô dư Niết Bàn )
4 – Sự thật về con đường chấm dứt kiếp sau ( Đạo Đế, Bát Chánh Đạo )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *