1. Tự chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân khi đi lại trước và sau khóa học. Nghiêm túc thực hiện theo thời khóa đã được thông báo. Trong trường hợp khẩn cấp về sớm hoặc có việc đột xuất cần ra ngoài phải được sự đồng ý của BTC.
2. Không tự ý đi ra ngoài khu vực quy định của BTC.
3. Tự chịu trách nhiệm về sức khỏe, các bệnh tật cá nhân và các tình huống không may xảy ra tai nạn khác trong thời gian sinh hoạt tại địa điểm của BTC quy định (Những trường hợp xảy ra do lỗi của người khác được xử lý theo quy định của Pháp luật).
4. Tự chịu trách nhiệm về quyền được chấp thuận tham gia khóa học. BTC không có trách nhiệm giải trình về việc tham gia của học viên với bất kỳ bên thứ ba nào.
5. Chấp hành các quy định khác theo Luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Quy định của Địa điểm nơi tổ chức trong suốt thời gian diễn ra khóa học.
6. Không sử dụng điện thoại trong suốt khóa học (BTC có số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp). BTC sẽ thu điện thoại và trả lại vào cuối ngày (nếu không có việc cần xử lý đặc biệt BTC sẽ trả lại vào cuối khóa học).
7. Trong quá trình tu tập không nói chuyện. Trong giờ thảo luận tuyệt đối không bàn luận về chính trị, tôn giáo và những vấn đề ngoài nội dung khóa học.
8. BTC được phép sử dụng các hình ảnh tập thể có mặt học viên trong khóa học để sử dụng vào mục đích truyền thông.

Bài viết liên quan