HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  1. Chủ tịch HĐQT: Ông Hà Tuấn Anh (Tuấn Hà)
  2. Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Văn Dũng
  3. Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Bá Phong
  4. Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Thanh Nam

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

  1. Tổng Giám đốc: Ông Phạm Thanh Nam
  2. Phó Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Bá Phong